ใบสมัครงานบริษัทโปรแอคทีฟแมเนจเม้นท์ จํากัด


ตำแหน่งที่สมัคร *

ตำแหน่งที่สมัคร
รายได้ที่ต้องการ
หน่วยงานที่ต้องการสมัคร
คำนำหน้านาม
นาย
นาง
นางสาว
ชื่อ
ชื่อเล่น
นามสกุล
PREFIX
MR.
MRS.
MISS
NAME
LASTNAME
วัน
เดือน
ปีเกิด
อายุ
สถานภาพ
น้ำหนัก(กิโลกรัม)
ส่วนสูง(เซนติเมตร)
กรุ๊ปเลือด
เชื้อชาติ
สัญชาติ
ศาสนา
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้านเลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่
หมู่ที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่
ออกให้ที่
ออกเมื่อ
หมดอายุ
การรับราชการตามพระราชบัญญัติ
จับใบดำ
จบ รด. ปี3/5
ยังไม่ได้คัดเลือก
ปลดประจำการ
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
เลขที่บัตรประกันสังคม
โรงพยาบาลที่เลือก(โปรดระบุ)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
เลขที่บัตรประกันสังคม
โรงพยาบาลที่เลือก(โปรดระบุ)
E-mail

ครอบครัว *

ชื่อ-นามสกุล (บิดา)
อาชีพ-ตำแหน่ง
สถานที่ทำงาน
ชื่อ-นามสกุล (มารดา)
อาชีพ-ตำแหน่ง
สถานที่ทำงาน
จำนวนพี่-น้อง
เป็นชาย
เป็นหญิง
ท่านเป็นคนที่
สถานะทางครอบครัว
โสด
สมรส
แยกกันอยู่
หย่า
หม้าย
ชื่อสามี/ภรรยา
อาชีพ-ตำแหน่ง
สถานที่ทำงาน
จดทะเบียนสมรส เมื่อ
ไม่จดทะเบียนสมรส
จำนวนบุตร
ชาย
หญิง
กำลังศึกษา
ไม่ได้ศึกษา
บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
ความสัมพันธ์
ที่อยู่/โทรศัพท์

ประวัติการศึกษา *

ชื่อสถานศึกษา
คณะ/สาขา/แผนกวิชา
วุฒิการศึกษา
ปีที่จบ
เกรดเฉลี่ย
ชื่อสถานศึกษา
คณะ/สาขา/แผนกวิชา
วุฒิการศึกษา
ปีที่จบ
เกรดเฉลี่ย
ชื่อสถานศึกษา
คณะ/สาขา/แผนกวิชา
วุฒิการศึกษา
ปีที่จบ
เกรดเฉลี่ย
ชื่อสถานศึกษา
คณะ/สาขา/แผนกวิชา
วุฒิการศึกษา
ปีที่จบ
เกรดเฉลี่ย
ชื่อสถานศึกษา
คณะ/สาขา/แผนกวิชา
วุฒิการศึกษา
ปีที่จบ
เกรดเฉลี่ย
ชื่อสถานศึกษา
คณะ/สาขา/แผนกวิชา
วุฒิการศึกษา
ปีที่จบ
เกรดเฉลี่ย

ประวัติอบรม / ดูงาน *

ชื่อหลักสูตร
ระยะเวลา
อบรมโดย
ชื่อหลักสูตร
ระยะเวลา
อบรมโดย
ชื่อหลักสูตร
ระยะเวลา
อบรมโดย

ความรู้ ความสามารถพิเศษ *

ด้านภาษา

พูด
ดีมาก
ดี
พอใช้
อ่าน
ดีมาก
ดี
พอใช้
เขียน
ดีมาก
ดี
พอใช้

ด้านภาษา

พูด
ดีมาก
ดี
พอใช้
อ่าน
ดีมาก
ดี
พอใช้
เขียน
ดีมาก
ดี
พอใช้
 • ทักษะและความสามารถพิเศษ *

  ความสามารถในการขับขี่
  รถยนต์
  ได้
  ไม่ได้
  มีใบขับขี่ เลขที่

  รถจักรยานยนต์
  ได้
  ไม่ได้
  มีใบขับขี่ เลขที่

  อื่น ๆ (ระบุ)
  ด้านคอมพิวเตอร์
  ความสามารถพิเศษ
  งานอดิเรก/กีฬา หรือกิจกรรมที่สนใจ
 • ประวัติการทำงาน / การฝึกงาน (เรียงลำดับจากอดีต - ปัจจุบัน) *

  ระยะเวลา (เดือน/ปี)
  เริ่มงาน-สิ้นสุด
  ชื่อบริษัท
  ตำแหน่งงาน
  เงินเดือน
  สาเหตุที่ออก
  *กรณีไม่มีประสบการณ์ใส่เครื่องหมาย -
  ระยะเวลา (เดือน/ปี)
  เริ่มงาน-สิ้นสุด
  ชื่อบริษัท
  ตำแหน่งงาน
  เงินเดือน
  สาเหตุที่ออก
  ระยะเวลา (เดือน/ปี)
  เริ่มงาน-สิ้นสุด
  ชื่อบริษัท
  ตำแหน่งงาน
  เงินเดือน
  สาเหตุที่ออก
  ระยะเวลา (เดือน/ปี)
  เริ่มงาน-สิ้นสุด
  ชื่อบริษัท
  ตำแหน่งงาน
  เงินเดือน
  สาเหตุที่ออก
  ระยะเวลา (เดือน/ปี)
  เริ่มงาน-สิ้นสุด
  ชื่อบริษัท
  ตำแหน่งงาน
  เงินเดือน
  สาเหตุที่ออก
  ระยะเวลา (เดือน/ปี)
  เริ่มงาน-สิ้นสุด
  ชื่อบริษัท
  ตำแหน่งงาน
  เงินเดือน
  สาเหตุที่ออก
  ระยะเวลา (เดือน/ปี)
  เริ่มงาน-สิ้นสุด
  ชื่อบริษัท
  ตำแหน่งงาน
  เงินเดือน
  สาเหตุที่ออก
  ระยะเวลา (เดือน/ปี)
  เริ่มงาน-สิ้นสุด
  ชื่อบริษัท
  ตำแหน่งงาน
  เงินเดือน
  สาเหตุที่ออก
  ระยะเวลา (เดือน/ปี)
  เริ่มงาน-สิ้นสุด
  ชื่อบริษัท
  ตำแหน่งงาน
  เงินเดือน
  สาเหตุที่ออก
 • บุคคลอ้างอิง เขียนชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ และอาชีพของผู้ที่อ้างถึง 2 คน (ซึ่งไม่ใช่ญาติ หรือนางจ้างเดิม) ที่รู้จักคุ้นเคยตัวท่านดี *

  ชื่อ-สกุล
  ความสัมพันธ์
  สถานที่ทำงานปัจจุบัน
  โทรศัพท์
  ชื่อ-สกุล

  ความสัมพันธ์
  สถานที่ทำงาน

  โทรศัพท์

  อื่นๆ *

  สามารถทำงานกะ/ทำงานล่วงเวลา
  ได้
  ไม่ได้

  สามารถไปทำงานต่างจังหวัด/ต่างประเทศ
  ได้
  ไม่ได้

  หากต้องทำงานในตำแหน่งงานที่ต้องมีคนค้ำประกัน
  ขัดข้อง
  ไม่ขัดข้อง

  ในการปฏิบัติงานสามารถเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่ได้ตามความเหมาะสม
  ไม่ขัดข้อง
  ขัดข้อง

  ท่านยินดีเปิดเผยข้อมูลประวัติการรักษา/การเจ็บป่วย เกี่ยวกับตัวท่านให้กับบริษัทฯ ได้รับทราบ
  ไม่ขัดข้อง
  ขัดข้อง

  ข้อมูลโรคประจำตัวของท่าน
  มี
  ไม่มี
 • ประวัติการรักษา *

  วัน/เดือน/ปี
  โรงพยาบาล
  อาการโรคประจำตัวที่เจ็บป่วย/ประวัติการรักษาโรคที่ผ่านมา
  วัน/เดือน/ปี
  โรงพยาบาล
  อาการโรคประจำตัวที่เจ็บป่วย/ประวัติการรักษาโรคที่ผ่านมา
  วัน/เดือน/ปี
  โรงพยาบาล
  อาการโรคประจำตัวที่เจ็บป่วย/ประวัติการรักษาโรคที่ผ่านมา
  วัน/เดือน/ปี
  โรงพยาบาล
  อาการโรคประจำตัวที่เจ็บป่วย/ประวัติการรักษาโรคที่ผ่านมา
  วัน/เดือน/ปี
  โรงพยาบาล
  อาการโรคประจำตัวที่เจ็บป่วย/ประวัติการรักษาโรคที่ผ่านมา
  วัน/เดือน/ปี
  โรงพยาบาล
  อาการโรคประจำตัวที่เจ็บป่วย/ประวัติการรักษาโรคที่ผ่านมา

  บุคคลในบริษัทฯ ที่ท่านรู้จัก  *

  ชื่อ-สกุล
  ความสัมพันธ์
  ท่านทราบการประกาศรับสมัครงานของบริษัทฯ จากสื่อใด
  ประกาศภายในของบริษัทฯ
  หนังสือพิมพ์ ระบุ
  INTERNET ระบุ
  เพื่อน/ญาติพี่น้อง
  วันนัดพบแรงงาน
  อื่นๆ ระบุ
  ท่านพร้อมที่จะปฏิบัติงานกับบริษัทได้เมื่อ

  Upload File *

  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคำตอบและข้อความทั้งหมดนี้เป็นความจริงทุกประการ หากภายหลังบริษัทฯ รับข้าพเจ้าเป็นพนักงานแล้ว และต่อมาภายหลังพบว่า
  ข้อความในใบสมัครงาน และ/หรือเอกสารที่นำมาแสดงไม่เป็นความจริง เป็นเอกสารเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมที่จะให้ทางบริษัทเลิกจ้างโดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น
  พร้อมนี้ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานการสมัครงานดังต่อไปนี้
  รูปถ่าย 1" หรือ 2" จำนวน 1 รูป(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
  สำเนาวุฒิการศึกษา (Transcript)
  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
  สำเนาทะเบียนบ้าน
  สำเนาใบผ่านงาน /สำเนาวุฒิบัตร / สำเนาใบรับรองการฝึกอบรม
  ใบรับรองแพทย์
  สำเนาหน้าสมุดบัญชี
  สำเนาใบ สด.8 / สด. 43
  ผลตรวจประวัติอาญชกรรม
  อื่น ๆ

  หนังสือยินยอมในการเก็บและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  *

  หนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้า ยินยอมให้ บริษัท โปรแอ็คทีฟแมเนจเม้นท์ จำกัด ดำเนินการจัดเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อใช้ในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ และสำหรับวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  1. ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่บริษัทฯ ได้รับมา โดยการกรอกใบสมัครงาน/ ฝึกงานกับทางบริษัทฯ ได้แก่ ชื่อ – นามสกุล ชื่อเล่น รูปถ่าย ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ (E-mail)หมายเลขประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด วุฒิการศึกษา สัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครงาน ทางบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลสำหรับจัดทำเป็นประวัติผู้สมัครแยกตามสังกัด เป็นทะเบียนข้อมูลของผู้สมัคร โดยจะมีการจัดเก็บเป็นไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และมีการจัดเป็นแฟ้มข้อมูลแยกตามรายบุคคล

  2. อนุญาตให้บริษัทฯ ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ภายใต้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในการประมวลผล พิจารณาใบสมัครงานและติดต่อกับข้าพเจ้า เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฏหมาย หรือเพื่อปฏิบัติตามกฏหมายหรือข้อยกเว้นตามกฏหมาย ไม่ว่าจะตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฏหมายใดๆ

  3. ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯรวบรวม จัดเก็บ ใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าเพื่อประโยชน์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในกำหนด 1 ปี นับแต่วันที่ข้าพเจ้าได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้ากับบริษัทฯ

  4. ข้าพเจ้ามีสิทธิ์ขอให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล, ลบหรือทำลาย, ระงับการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล,โอนเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า โดยแจ้งความประสงค์มายังบริษัทฯ

  ข้าพเจ้าทราบดีว่าสามารถเลือกว่าจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าแก่บริษัทฯ หรือไม่ก็ได้ การไม่ยินยอมดังกล่าวข้าพเจ้าทราบดีว่า อาจส่งผลต่อการพิจารณารับเข้าทำงานกับบริษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เพื่อดำเนินการอื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ นอกเหนือจากการบริหารทรัพยากรบุคคลบริษัทฯ จะแจ้งวัตถุประสงค์ใหม่ให้ข้าพเจ้าทราบ และต้องได้รับความยินยอมก่อนทุกครั้ง

  ทั้งนี้ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ

  ข้าพเจ้ายอมรับ
  Copyright © 2021 พัฒนาโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ