ใบสมัครงานบริษัทโปรแอคทีฟแมเนจเม้นท์ จํากัดตำแหน่งที่สมัคร *

ตำแหน่งที่สมัคร
รายได้ที่ต้องการ

หน่วยงานที่ต้องการทำงาน* *

หน่วยงาน

ข้อมูลส่วนตัว *

ชื่อ-นามสกุล *
ชื่อเล่น
ชื่อ-นามสกุล(ภาษาอังกฤษ) NAME - LASTNAME *
บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่*
วัน*
เดือน*
ปีเกิด*
อายุ*
ศาสนา
น้ำหนัก(กิโลกรัม)
ส่วนสูง(เซนติเมตร)
E-Mail
ที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่*
หมู่ที่*
ซอย*
ถนน*
ตำบล/แขวง*
อำเภอ/เขต*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*
โทรศัพท์เคลื่อนที่*
สถานภาพทางทหาร (สำหรับผู้สมัครชาย)
เกณฑ์แล้ว
ยังไม่ได้เกณฑ์
ได้รับการยกเว้น เนื่องจาก

ครอบครัว 

ชื่อ-นามสกุล (บิดา)*
 
อาชีพ-ตำแหน่ง
สถานที่ทำงาน
ชื่อ-นามสกุล (มารดา)*
 
อาชีพ-ตำแหน่ง
สถานที่ทำงาน

จำนวนพี่-น้องทั้งหมด  

จำนวนพี่-น้อง (รวมผู้สมัคร)
จำนวนพี่น้องผู้ชาย
จำนวนพี่น้องผู้หญิง
ท่านเป็นคนที่

สถานะทางครอบครัว  

สถานะทางครอบครัว *
โสด
สมรส
หย่า/หม้าย
ชื่อสามี/ภรรยา
นามสกุล
อาชีพ
สถานที่ทำงาน
จำนวนบุตรทั้งหมด
จำนวนบุตร ชาย กี่คน
จำนวนบุตร หญิง กี่คน
กำลังศึกษากี่คน
ไม่ได้ศึกษากี่คน

บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน 

ชื่อ-สกุล*
ความสัมพันธ์*
ที่อยู่ปัจจุบัน
หมายเลขโทรศัพท์*

ประวัติการศึกษา  

ชื่อและที่ตั้งของสถานศึกษา
คณะ / สาขา
วุฒิการศึกษา
ปีที่จบ
เกรดเฉลี่ย
ชื่อและที่ตั้งของสถานศึกษา
คณะ / สาขา
วุฒิการศึกษา
ปีที่จบ
เกรดเฉลี่ย
ชื่อและที่ตั้งของสถานศึกษา
คณะ / สาขา
วุฒิการศึกษา
ปีที่จบ
เกรดเฉลี่ย
ชื่อและที่ตั้งของสถานศึกษา
คณะ / สาขา
วุฒิการศึกษา
ปีที่จบ
เกรดเฉลี่ย
ชื่อและที่ตั้งของสถานศึกษา
คณะ / สาขา
วุฒิการศึกษา
ปีที่จบ
เกรดเฉลี่ย
ชื่อและที่ตั้งของสถานศึกษา
คณะ / สาขา
วุฒิการศึกษา
ปีที่จบ
เกรดเฉลี่ย

ประสบการณ์ทำงาน (ให้กรอกจากสถานที่ทำงานหลังสุดตามลำดับ) 


ปีที่เข้า

ปีที่ออก
ชื่อบริษัท
ตำแหน่งงาน
อัตราเงินเดือน
สาเหตุที่ออก

ปีที่เข้า

ปีที่ออก
ชื่อบริษัท
ตำแหน่งงาน
อัตราเงินเดือน
สาเหตุที่ออก

ปีที่เข้า

ปีที่ออก
ชื่อบริษัท
ตำแหน่งงาน
อัตราเงินเดือน
สาเหตุที่ออก

ปีที่เข้า

ปีที่ออก
ชื่อบริษัท
ตำแหน่งงาน
อัตราเงินเดือน
สาเหตุที่ออก

ปีที่เข้า

ปีที่ออก
ชื่อบริษัท
ตำแหน่งงาน
อัตราเงินเดือน
สาเหตุที่ออก

ความรู้ ความสามารถ *

ด้านภาษา

พูด
ดีมาก
ดี
พอใช้
อ่าน
ดีมาก
ดี
พอใช้
เขียน
ดีมาก
ดี
พอใช้

ด้านภาษา

พูด
ดีมาก
ดี
พอใช้
อ่าน
ดีมาก
ดี
พอใช้
เขียน
ดีมาก
ดี
พอใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ได้ :
ความสามารถในการขับขี่
รถยนต์
ได้
ไม่ได้
มีใบขับขี่ เลขที่

รถจักรยานยนต์
ได้
ไม่ได้
มีใบขับขี่ เลขที่

เงื่อนไข/อ้างอิง 

ในการปฏิบัติงานสามารถเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง และสถานที่ปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม
ไม่ขัดข้อง
ขัดข้อง

การเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด
ไม่ขัดข้อง
ขัดข้อง

การปฏิบัติงานเป็นกะ/หมุนเวียนวันหยุด
ไม่ขัดข้อง
ขัดข้อง

ข้าพเจ้า
ไม่เคย
เคย
ถูกศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยกระทำความผิดทางอาญาหรือถูกไล่ออกจากงานที่ใดๆ หรือถูกเลิกจ้าง

ข้าพเจ้า
ไม่มี
มี
คดีความถูกฟ้องร้องต่อศาลและ/หรืออยู่ในระหว่างพิจารณาคดีหรือเคยถูกฟ้องร้องต่อศาล
(ถ้าเคย หรือมีโปรดระบุรายละเอียด)

ข้าพเจ้า
ไม่เคย
เคย
เป็นโรคติดต่อร้ายแรงมาก่อน ระบุโรค

ข้าพเจ้า
ไม่มี
มี
โรคประจำตัว ระบุชื่อโรคประจำตัว

ข้าพเจ้า
ไม่เคย
เคย
ได้เจ็บป่วยอย่างหนัก หรือได้รับอุบัติเหตุอย่างรุนแรง หรือได้เข้ารับการผ่าตัด ในระยะ 2 ปีที่ผ่านมา
หากเคยกรุณาระบุรายละเอียด

ข้าพเจ้า
ยินยอม
ไม่ยินยอม
ให้สอบถามประวัติการทำงานจากสถานที่ทำงานเดิมของท่าน

อื่นๆ 

รูปถ่าย 1" หรือ 2" จำนวน 1 รูป(ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
สำเนาวุฒิการศึกษา (Transcript)
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาใบผ่านงาน /สำเนาวุฒิบัตร / สำเนาใบรับรองการฝึกอบรม
สำเนาใบ สด.8 / สด. 43
อื่น ๆ

การรับรองและการยินยอมให้เก็บรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  *


1) ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความหรือข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้ข้างต้นทั้งหมดนี้เป็นความจริงทุกประการ หากบริษัทฯตรวจสอบพบในภายหลังว่าข้อความหรือข้อมูลส่วนหนึ่งส่วนใดเป็นเท็จหริอไม่ตรงกับความเป็นจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯเลิกจ้างได้ทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขแต่อย่างใดทั้งสิ้น

2) ข้าพเจ้าขอให้ความยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า ทั้งในส่วนข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปและข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการสมัครงานและพิจารณาในการจ้างงานของข้าพเจ้าตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น

ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความข้างต้นแล้วเห็นว่าถูกต้องตรงตามเจตนารมณ์ของข้าพเจ้า

ข้าพเจ้ายอมรับ
Copyright © 2022 พัฒนาโดยฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ