ระบบเก็บข้อมูลพนักงาน


  เลือกทั้งหมด รหัสพนักงาน ชื่อตัว - ชื่อสกุล ระดับผู้ใข้งาน ฝ่าย สถานะการใช้งาน อีเมล์
admin คุณ admin admin admin เทคโนโลยีสารสนเทศ it-section@happyland.co.th
เปิดการใช้งาน
5704009 คุณ น.ส.วรรณวิภา ขุนทอง admin ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล wnawipar@happyland.co.th
ปิดการใช้งาน
6207013 คุณ ปัณณรัตน์ วุฒิสิทธิ์พาณิช user หัวหน้าเขต pannaratw@cleaningsolution.co.th
เปิดการใช้งาน
5905024 คุณ คุณชนัญชิดา ศักดิ์นา admin บริหารทรัพยากรบุคคล chananchidas@happyland.co.th
เปิดการใช้งาน
6601005 คุณ ศิริลักษณ์ หอมจันทึก user เจ้าหน้าที่เงินเดือน Siriluxh@happyland.co.th
ปิดการใช้งาน
6605001 คุณ อุทัย สีสิม admin ผจกผ.สรรหาและฝึกอบรม uthais@happyland.co.th
เปิดการใช้งาน
6604001 คุณ สุภาภรณ์ สุทธิสุทธิ์ admin บริหารทรัพยากรบุคคล supaporns@happyland.co.th
เปิดการใช้งาน
6511006 คุณ ณัฐสิมา เงินเจริญ user บริหารทรัพยากรบุคคล natsiman@happyland.co.th
ปิดการใช้งาน
4603004 คุณ พรรณี พีรพัฒน์มงคล user ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ panneep@happyland.co.th
เปิดการใช้งาน
4807001 คุณ ลัดดา ปะละชาติ user ผู้จัดการฝ่ายบริหารห้องเช่าและพื้นที่เช่า laddap@happyland.co.th
ปิดการใช้งาน
5907020 คุณ ณัฐพรรณ สว่างเรือง user ผู้จัดการฝ่ายการตลาด nattaparns@happyland.co.th
เปิดการใช้งาน
5508001 คุณ ปรีดาพร มีแฟง user ผู้จัดการโครงการ H-Cape Serene pridarpornm@happyland.co.th
เปิดการใช้งาน
5007002 คุณ จุฑาทิพย์ เสียงประเสริฐ user ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและการออกแบบ juthathips@happyland.co.th
เปิดการใช้งาน
5211004 คุณ ณัฏฐนันท์ ช่วงธนทรัพย์ user ผู้จัดการฝ่ายให้บริการจัดทำระบบควบคุมภายใน natthananc@happyland.co.th
เปิดการใช้งาน
3102001 คุณ วันเพ็ญ บุตรดี user ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ wanpenb@happyland.co.th
ปิดการใช้งาน
5212005 คุณ คนางค์ รักสัตย์ user ผู้จัดการฝ่ายธุรการ kanangl@happyland.co.th
ปิดการใช้งาน
5801007 คุณ สกลภัทร ภโวทัยศุภธร user ผู้จัดการ ฝ่ายที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ sakonphatp@happyland.co.th
เปิดการใช้งาน
5802026 คุณ จีรชัย เจนผาสุก admin ผู้จัดการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ jirachaic@happyland.co.th
เปิดการใช้งาน
6103015 คุณ สมบูรณ์ พุ่มเล็ก user ผู้จัดการฝ่ายบัญชี somboonp@happyland.co.th
เปิดการใช้งาน
6204018 คุณ ลดารัตน์ โชติรัตน์ user ผู้จัดการ ฝ่ายกฎหมาย ladaratc@happyland.co.th
ปิดการใช้งาน
6109026 คุณ ลัดดา ตรัยธนบดี user ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน (ส่วนกลาง) laddat@happyland.co.th
ปิดการใช้งาน
1017 คุณ ชัยเกียรติ สมสร้าง user ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ PRO yutthapooms@happyland.co.th
เปิดการใช้งาน
5210007 คุณ นางสาวปัทมา มากผล user ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ patthamam@happyland.co.th
เปิดการใช้งาน
6007001 คุณ ชิติภัทร บุญคุณ user ผู้จัดการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรอาคารอาวุโส chitiphatrb@proactivemanagement.co.th
เปิดการใช้งาน
6110032 คุณ วันเฉลิม ศรีรัตนะ user ผู้จัดการ ฝ่ายขาย ปฏิบัติการและการตลาด wanchalerms@happyland.co.th
ปิดการใช้งาน
6206003 คุณ ธนภัทร สุวรรณมณี user ผู้จัดการฝ่ายขายและสรรหา ธุรกิจบริการรักษาความสะอาด thanapats@happyland.co.th
ปิดการใช้งาน
5207016 คุณ รุ่งทิพย์ ขำมณี user ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจบริการรักษาความสะอาดอาวุโส rungthipk@cleaningsolution.co.th
เปิดการใช้งาน
4810001 คุณ สรพงศ์ สุขีลักษณ์ user ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ sorapongs@happyland.co.th
ปิดการใช้งาน
6012003 คุณ วิรัตน์ ศรีมี user ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายธุรกิจบริการรักษาความปลอดภัย wirats@happyland.co.th
ปิดการใช้งาน
5508004 คุณ ธีรสุต สุทธิชาติ user ผู้อำนวยการก่อสร้างอาเชี่ยน teerasuts@happyland.co.th
ปิดการใช้งาน
5309001 คุณ อธิภัทร์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา user ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกิจกรรม atipats@happyland.co.th
ปิดการใช้งาน
4706002 คุณ สุภาพร โพธินัย user ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อ supapornp@happyland.co.th
เปิดการใช้งาน
4008001 คุณ สุรพงษ์ ยังประเสริฐ user กรรมการบริหารสายงานธุรกิจให้บริการ surapongy@happyland.co.th
ปิดการใช้งาน
6201019 คุณ รัสรินทร์ ธนรัตน์ภินันท์ user ผู้อำนวยการฝ่ายขาย ปฏิบัติการและการตลาด rassarint@happyland.co.th
ปิดการใช้งาน
4502001 คุณ รัชนี สุวรรณรัฐภูมิ user กรรมการบริหารสายงานสนับสนุนการบริหาร rachanees@happyland.co.th
เปิดการใช้งาน
3801002 คุณ ปรัญญา คีตวรนาฏ user ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร yutthapooms@happyland.co.th
เปิดการใช้งาน
3801001 คุณ ชยวีร์ คีตวรนาฎ user ที่ปรึกษากลุ่มบริษัทในเครือแฮปปี้แลนด์ yutthapooms@happyland.co.th
เปิดการใช้งาน
5811006 คุณ วิทยา จิณะสิทธิ์ user ผู้จัดการแผนก ธุรกิจบริการรักษาความสะอาด wittayaj@happyland.co.th
ปิดการใช้งาน
Developed by Information Technology Department of Happyland Group Company