ระบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์การขอแจ้งบริการงานด้านไอที

  • ค้นหารายชื่อ
  • รายละเอียด
  • บันทึกรายการ
  • เรียบร้อย

ชื่อผู้ขอบริการ

* หากไม่มีรายชื่อพนักงาน กรุณาติดต่อฝ่ายเทคโลยีสารสนเทศ

รายละเอียด

ระบบกำลังบันทึกข้อมูล
กรุณารอสักครู่. . ... !

เรียบร้อย !

   .. ขอบคุณสำหรับการแจ้งงานครับ ..
   .. ท่านจะได้รับอีเมล์ติดต่อกลับภายใน 60 นาที ..